Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
Zahradní slavnost 2024
2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Nový klient > Domácí řád

Domácí řád

Obsah Domácího řádu Domova se zvláštním režimem:

 

I. Základní údaje, poslání Domova se zvláštním režimem (dále jen Domova), základní údaje, poslání a obecná ustanovení

II. Ubytování

III. Stravování

IV. Hygiena

V. Úschova cenných a jiných věcí

VI. Zdravotní a ošetřovatelská péče

VII. Volnočasové a aktivizační činnosti

VIII. Vycházky mimo areál domova

IX. Pobyt uživatelů mimo domov

X. Návštěvy

XI. Doba klidu v Domově

XII. Poštovní zásilky

XIII. Odpovědnost za škody

XIV. Podněty a stížnosti

XV. Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnost vypovězení Smlouvy o poskytování služeb sociální péče uživateli

XVI. Úhrada pobytu

XVII. Výplata důchodu

XVIII. Závěrečná ustanovení
I.

Základní údaje, poslání Domova se zvláštním režimem (dále jen Domova) a obecná ustanovení

 

Název zařízení: Domov se zvláštním režimem Santini

IČO: 69707294

Telefonické spojení: 516 415 845, 731 736 321

E-mail: info@lumina.cz

Web: www.lumina.cz 

Bankovní spojení: č. ú. 7102480297/0100,  Komerční banka

 

Zřizovatelem Domova je LUMINA, spolek, registrace MV VS/1-1/40761/99-R.

V souladu se zákonem o sociálních službách má Domov registrovanou službu „Domovy se zvláštním režimem“ pod identifikátorem 2405551.

Kapacita Domova se zvláštním režimem je 50 klientů.

 

Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním Domova je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na jejich individuální potřeby, kvalitu života a úctu. Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami. 

 

Komu je určena služba v Domově se zvláštním režimem

 • Klientům od 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů duševního onemocnění nevyžadujícího ústavní zdravotní péči a kteří nemohou, vzhledem ke svému fyzickému, duševnímu a sociálnímu stavu, zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova 

 

Uživatelé v Domově se zvláštním režimem jsou ještě před podepsáním smlouvy o přijetí seznámeni s tím, že tento Domov má zvláštní režim, který je přizpůsoben zdravotnímu, duševnímu a mentálnímu stavu uživatele a který je odlišný od režimu Domova pro seniory tím, že:

 

 • je jiná skladba uživatelů z hlediska zdravotního, zejména psychiatrických onemocnění diagnóz,
 • shora uvedeným projevům může být v krajním případě zamezeno použitím restriktivních opatření, na jejichž využití je vypracována směrnice zákonných  restriktivních opatření.

 

Komu nemůže být služba v Domově poskytnuta 

 • Osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny podle registrace Domova – například osobám soběstačným, které nevyžadují péči
 • Lidem, závislým na požívání návykových látek a trpícím jinými patologickými závislostmi (alkohol, drogy, gamblerství atd.) v akutním stavu, kteří vyžadují léčbu s pobytem ve zdravotnickém zařízení
 • lidem, jejichž zdravotní stav neumožňuje pobyt v Domově např. infekční onemocnění, nutnost být trvale ve zdravotnickém zařízení

 

Co klientům domova nabízíme

 • celoroční ubytování a stravování klientů
 • zajištění lékařské péče pro klienty
 • ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná
 • individuální podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů, při osobní hygieně, při péči o svůj pokoj a v dalších činnostech (pomoc při stravování, hygieně, oblékání, u pohybových potíží s přemísťováním atd.),
 • celkovou péči klientům, kteří nejsou schopni běžné denní úkony zvládat sami
 • základní sociální poradenství
 • individuální pohybovou aktivizaci, skupinová cvičení
 • organizování a zajištění kulturního vyžití, zájmové, volnočasové a aktivizační činnosti (ruční práce, muzikoterapie, kulturní akce)
 • pomoc při zajišťování dalších služeb jinými organizacemi či fyzickými osobami (kadeřník, holič, pedikúra, banka, Městský úřad, restaurace atd.),
 • pomoc s vyřizováním osobních záležitostí (úřady, instituce)

 

Jaké u nás platí zásady pro poskytování služby

 • Přiměřená míra péče a podpory – poskytované služby jsou pro klienty podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná (nepřepečováváme, ale snažíme se o co největší samostatnost klienta).
 • Dodržování práv klientů – poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv klientů a tato práva byla maximálně dodržována. 
 • Možnost klienta spolurozhodovat – klient má možnost se podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně tyto možnosti nabízí, přičemž je respektován názor klienta.
 • Individualizovaná podpora klienta – každý klient má služby poskytovány na základně dohodnutých osobních cílů a plánů k jejich dosažení, tyto cíle a plány jsou pravidelně hodnoceny a operativně přizpůsobovány aktuální situaci.
 • Rovné příležitosti pro všechny klienty – systém sociálních služeb v Domově dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám klientů k jednotlivým složkám služeb v duchu partnerství (nezaměňovat s intenzitou a potřebou péče u konkrétních klientů).
 • Sociální začlenění klienta – při poskytování služby směřovat k zapojení klienta do života Domova a podporovat ho při využívání všech služeb a umožnit mu udržování vztahových vazeb s vnějším prostředím.
 • Nahlížení na osobu klienta ve všech souvislostech – služby jsou vždy plánovány a prováděny s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých klientů, jejich rodinou situaci, zájmy, vztahové sítě 
 • Vyřizování problémů  – každý problém je řešen na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze (problém tedy řeší, pokud na něj stačí, pracovník v přímé péči, který se o něm jako první dozví).
 • Spolupráce v pracovním týmu – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných zaměstnanců uvnitř, ale i vně poskytovatele, přičemž je kladen důraz na vzájemný dialog a dohodu i s klientem (vzájemná informovanost o klientech a jejich problémech, využívání pracovních porad, případových studií etc.).
 • Odpovědnost a jasně vymezené kompetence poskytovatele – úloha jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou zřetelně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností (náplně práce, kompetence vyplývající z role klíčového pracovníka v pravidlech o individuálním plánování).
 • Odbornost a bezpečnost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz     na další vzdělávání zaměstnanců a jejich pravidelné hodnocení i hodnocení kvality poskytovaných služeb.
 • Transparentnost při poskytování služeb – veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskuzi, tak veřejnou kontrolu.

 

Jak se mohou klienti našich služeb zapojit do života Domova a uplatňovat svou vlastní vůli

 • změnit, doplnit svůj Individuální plán o poskytování sociální služby – prostřednictvím svých klíčových pracovníků, případně sociální pracovnice
 • mít na adrese zařízení trvalý pobyt
 • kdykoliv požádat o doplnění, příp. změnu Smlouvy o poskytování sociálních služeb 
 • pokud se klient rozhodne změnit rozsah nasmlouvané péče je proveden dodatek ke smlouvě např. změny ubytování, rozsahu odebírané stravy, rozsahu prováděných úkonů péče
 • přijímání návštěv v zařízení dle ustanovení tohoto řádu a dle dispozic klienta
 • při kontaktu s rodinou, blízkými, přáteli opustit budovu v denní dobu, nebo i na více dní 
 • oblékat se na základě vlastní volby
 • výběr místa ke stravování – pokoj, či denní místnost
 • změnit ubytování 
 • mít právo na přiměřené riziko – např. nedodržovat dietní, léčebný režim
 • přijímat návštěvy duchovního na pokojích
 • podle svého uvážení se zapojovat do volnočasových aktivit Domova
 • na základě svého rozhodnutí se účastnit kulturních akcí a výletů
 • rozhodovat o svém volném čase
 • ponechat si své majetkové hodnoty u sebe
 • rozhodovat o svém hospodaření s penězi dle právní způsobilosti klienta
 • rozhodnout si o způsobu výplaty důchodových dávek
 • uschovat si finance a cennosti v depozitech zařízení
 • využít služeb sociálního pracovníka např. při vyřízení soukromých záležitostí
 • využívat služeb kadeřnice, pedikérky
 • využívat další nabízené služby
 • využívat společné prostory zařízení
 • nechat si koupit věci osobní potřeby v případě imobility klienta
 • využívat telefon domova
 • vybavit si, po dohodě, pokoj domácím nábytkem
 • vyzdobit si pokoj vlastními drobnými předměty či květinami
 • využití doprovodu pracovníkem domova na vyšetření do nemocnice, k odbornému lékaři
 • požádat o změnu klíčového pracovníka 

 

Obecná ustanovení

1)  Tento dokument stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Domov  poskytuje sociální služby a dále pro zaměstnance Domova při poskytování služeb, podpory a péče v rámci  naplňování základního principu a cílů organizace.

 

2)  Tato pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

 

3)  Pravidla vycházejí z principů zachování individuální péče o klienta a  zachování  jeho důstojnosti. Pravidla kladou důraz na dodržování základních lidských práv a svobod,   ostatních práv podle platného právního řádu České republiky a dokumentů, kterými je Česká republika vázána.

 

4)  Domov poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách ve znění pozdějších předpisů.

 

5)  Cílem poskytovaných služeb je podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů a zajištění možného soukromí na základě individuálních potřeb klientů. Smyslem poskytovaných služeb je rovněž sociální začlenění klienta a předcházení jeho sociálnímu vyloučení.

 

II.

Ubytování

 

Klient se po svém nástupu ubytuje na pokoji, který byl s ním na základě uzavřené smlouvy dohodnut. Vybavení pokoje je majetkem poskytovatele, pokud není vybaven  vlastním nábytkem klienta.  Pokoj je vždy vybaven lůžkem s matrací, šatní skříní, nočním stolkem, židlí a stolem. Osobní věci, které si klient přinesl s sebou z domova, se označí v prádelně domova při nástupu a tyto věci si uloží na místa k tomuto účelu určená. Klient si po předchozí dohodě může přinést drobné věci ze svého předchozího bydliště (obraz, polička, hodiny, květiny, bytové doplňky apod.), které by zpříjemnily jeho pobyt v novém domově. Zaměstnanci Domova vstupují na pokoj po zaklepání a vyzvání (pokud to umožňuje zdravotní stav uživatele).

Pokud si přinese vlastní televizní či rozhlasový přijímač, nahlásí tuto skutečnost sociální pracovnici, která zajistí přihlášení těchto přijímačů. Poplatky za užívání těchto přijímačů hradí uživatel ze svých prostředků. V případě, že klient hodlá užívat jiné vlastní elektrospotřebiče (např. varnou konvici), informuje rovněž sociální pracovnici. Souhlas s používáním těchto elektrospotřebičů dá Domov (vedoucí technického úseku) až po prohlídce stavu zařízení provedené pověřeným kvalifikovaným pracovníkem. 

Klientům není dovoleno v Domově přechovávat zvířata, nebezpečné chemikálie, topná tělesa, hygienicky závadné předměty a používat otevřený oheň např. svíčky. Výjimku může udělit ředitelka domova. Klienti jsou povinni ochraňovat majetek Domova i majetek ostatních klientů.

Pokud má klient zájem o změnu trvalého pobytu na adresu poskytovatele, sociální pracovnice s jeho souhlasem zajistí přehlášení na místním úřadu a požádá o vystavení nového občanského průkazu.

 

Poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb

Domov poskytuje klientům toto osobní vybavení (lůžkoviny, tj. povlečení, prošívané deky, polštáře, a další zdravotnický materiál). Praní, žehlení a mandlování ložního a osobního prádla uživatelů zajišťuje Domov vlastními silami v prádelně. Klienti si mohou  přinést do domova i vlastní povlečení. Náklady na praní, žehlení a mandlování jsou hrazeny v souladu se zákonem  o sociálních službách a souvisejícími vyhláškami v platném znění. Klient adekvátně hradí náklady na provádění revizí jeho vlastní elektroniky.

 

Do Domova dochází pravidelně pedikérka a kadeřnice. Služby holiče a kadeřníka si hradí každý klient z vlastních prostředků, obvykle je hradí sociální pracovnice z depozitu klienta.III.

Stravování

    

Strava v Domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího provozu na týden dopředu. Formu stravování-dietní stravování vždy doporučuje ošetřující lékař.

 

Zpravidla je klientům strava podávána v denní místnost. Klientům, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu jsou ležícími na lůžku, je strava podávána dle jejich aktuálního stavu i na pokojích.

 

Výdej stravy probíhá zpravidla v následujícím časovém rozvrhu:

                 snídaně od    8,00 – 8,30 hod.

                 oběd od  11,30 – 12,30 hod.

                 svačina od  14,30 – 15,30 hod.

                 večeře od  17,30 – 18,30 hod.

 

Pozdější příchod nebo uchování stravy na pozdější dobu je možno provést po vzájemné dohodě klienta s vedoucím úseku nebo jeho zástupcem.

 

Potraviny mohou klienti ukládat jen na místa k tomu určená – lednice v jídelně domova. Během dne mají klienti k dispozici uvařený čaj, je jim přinesen na pokoj, také mohou požádat personál o přípravu kávy (zalití vodou). Personál pravidelně pobízí klienty k pití, je sledováno množství vypitých tekutin za den. U některých klientů je sledován i výdej tekutin.( na základě zdravotního stavu)

 

IV.

Hygiena

 

Klienti jsou motivování k dodržování základních hygienických pravidel (udržování pořádku čistoty na svých pokojích – je to jejich soukromí, koupání a mytí se, holení, stříhání, ….). Doprovázení a pomoc při jednotlivých procedurách se děje podle potřeby – záleží na schopnostech klienta služby. Stejně tak se postupuje i v oblasti čistoty prádla, výměny prádla ložního a osobního. 

Klienti Domova se snaží pečovat o osobní čistotu, čistotu šatstva, prádla, o pořádek na pokojích, ve skříních, nočních stolcích a ve všech společných prostorách Domova, kde pobývají.

Klienti Domova jsou motivování k dodržování ranní a večerní hygieny. K dodržování osobní hygieny patří též holení, stříhání, úprava vlasů, pedikúra, vše dle potřeby. Ráno a večer probíhá hygiena, při které dojde k očistě obličeje, zubů, podpaží, kožních záhybů a genitálií. Minimálně jednou týdně se provádí velká hygiena. O přiděleném dni je možnost se informovat u personálu. 

Osobní prádlo si klienti vyměňují nejméně jednou týdně, podle potřeby i častěji. Na noc se zpravidla převlékají do nočního prádla. Znečištěné prádlo se vybírá každý den. Všechny pokoje i ostatní místnosti Domova se pravidelně větrají a provádí se denně běžný úklid.V.

Úschova cenných a jiných věcí

peněžní hotovost

Při nástupu nebo v průběhu pobytu v Domově může klient požádat o převzetí peněžní hotovosti do úschovy Domova, přičemž v případě převzetí peněžní hotovosti obyvateli převzetí potvrdí  příjmovým dokladem. 

 

Klient může s penězi disponovat podle své právní způsobilosti. Požádá-li o to prokazatelně, „pracovnice“ mu hotovost vydá. Vydání potvrdí klient na výdajovém dokladu a podpisem na dokladu. O pohybech v uschované hotovosti jsou vedeny řádné záznamy včetně dokladů.

 

Pokud nejsou finanční prostředky a cenné věci uloženy výše popsaným způsobem, Domov za ně neručí.

 

VI.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

 

Domov poskytuje klientům pouze základní zdravotní péči a péči, která je v souladu se zákonem o soc. službách (108/2006 Sb. § 49 a § 50) a prováděcí vyhláškou k zákonu  o sociálních službách (505/2006 Sb. § 15).

 

Domov poskytuje klientům základní zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po 24 hodin denně. Lékařská péče je v Domově zajišťována smluvním praktickým lékařem. Je poskytována v pravidelných intervalech dle ordinačních hodin. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech a svátcích je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci či rychlou záchrannou pomoci. Vyzvedávání léků předepsaných lékařem provádí pověřená zdravotní sestra, úhradu provádí sociální pracovnice z depozitu klienta.

Ošetřovatelská péče je poskytována středním zdravotnickým personálem a pracovníky přímé obslužné péče.

 

Klient, u něhož se projeví podezření, že onemocněl infekční chorobou, musí být izolován a to do doby, než bude převezen na infekční oddělení nemocnice nebo se souhlasem praktického lékaře v Domově.

 

Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí klienti, příp. osoby zúčastněné, ihned službu konajícímu personálu.                                                     

 

VII.

Volnočasové a aktivizační činnosti

Jsou nedílnou součástí pobytu klientů v Domově. Klienti se podle svého zájmu   

a zdravotního stavu mohou zúčastňovat kulturního a společenského života v Domově. 

Klienti dle svého zdravotního stavu a dle svého zájmu mohou pomáhat v Domově při denním úklidu svých věcí a pokojů, popř. též jiných místností a při jiných činnostech ve prospěch spolubydlících.VIII.

Vycházky mimo areál Domova

 

Pokud klient odchází na vycházku, návštěvu nebo celodenní výlet, je povinen jeho doprovod pro jeho bezpečnost ohlásit odchod službu konající setře, který je povinen klienta seznámit s mírou přiměřeného rizika, která z vycházky pro něho vyplývá. Současně je povinen klient sdělit, kam odchází a přibližnou dobu návratu. Vycházku může ze zdravotních důvodů omezit nebo doporučit jiné řešení ošetřující lékař, ve výjimečných případech též vedoucí provozu Domova. Je-li míra rizika pro uživatele vyšší, zajistí mu zaměstnanci doprovod.

 

V Domově se zvláštním režimem odpovědný pracovník zváží po dohodě s klientem a lékařem vhodnost vycházky jestliže by bylo ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost např. při nepříznivém počasí, náledí, použití hromadných dopravních  prostředků apod., s ohledem na jeho zdraví a mentální schopnosti.IX.

Pobyt klientů mimo domov

 

Za pobyt mimo Domov se považuje každý ohlášený celodenní pobyt klienta mimo Domov včetně pobytu ve zdravotnickém nebo lázeňském zařízení. Pobyt mimo Domov oznamuje klient vedoucí úseku nebo službu konajícímu zaměstnanci, který tuto skutečnost zapíše a nahlásí na příslušná místa.                                                                                                                            

                    

Výše úhrad se řídí předpisy pro úhrady za pobyt v Domově v platném znění. Klient hradí výši úhrad za pobyt a stravu, pokud ji odebírá v Domově, vždy k 15. dni v měsíci. Za dobu pobytu mimo Domov je mu úhrada za stravu vrácena zpětně za minulý měsíc v měsíci následujícím. 

Vratka může být vložena do depozitu klienta, může být zaslána na účet klienta, nebo je možné následující platbu o vratku ponížit. 

 

X.

Návštěvy v Domově

 

Návštěvní doba v Domově není pevně stanovena. Doporučena je doba denně mezi 9,00 hod. a 17,00 hod. vzhledem k dennímu rytmu a režimu jednotlivých obyvatel. V případě návštěv v pozdějších hodinách, obzvláště u klientů bydlících na více lůžkových pokojích, žádáme o ohleduplnost k ostatním klientům. Vhodnější je přijímat návštěvy ve společenských prostorách Domova než na pokojích. 

Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově nebo narušovat dobré vzájemné soužití klientů. Vzájemné návštěvy klientů na pokojích jsou běžné. Jejich chování musí být takové, aby nerušilo ostatní spolubydlící.

 

Zaměstnanci dbají na to, aby při návštěvách bylo zachováno soukromí klienta.

Při výjimečných situacích (např. epidemiích) mohou být návštěvy omezeny, či upravena jejich pravidla.

Pokud si přejete návštěvu nad rámec této doby, nebo si přejete příbuzného svézt výtahem oblečeného dolů na procházku, není to problém, ale je třeba, abychom o tom věděli dostatečně dopředu a mohli se na to připravit. Chod domova je jako stroj, který má řád a pracovníci mají své harmonogramy, které je třeba dodržet. Ve chvíli, kdy například přebalují jiného klienta, nemohou běžet a chystat vašeho příbuzného na vozík a na procházku. V takové chvíli prosíme o strpení a posečkání, nebo se můžete zapojit a pomoci s vypravením sami. 

 

Takové objednávky směřujte výhradně na sesternu na email : sesternakrtiny@lumina.cz, vrchnikrtiny@lumina.cz, nebo na telefonní čísla: 516 415 845, či 603 594 048, nejlépe v čase od 14 hod. dále. 

 

XI.

Doba klidu v domově

 

Doba nočního klidu je stanovena po celé roční období od 22,00 hod. do 6,00 hod. V této době nesmí být klienti rušeni, s výjimkou ošetřovatelských úkonů a podávání léků.

V době nočního klidu mohou klienti poslouchat ve společenské místnosti rozhlas nebo televizi jen po dohodě se službou konající sestrou a za předpokladu, že to nebude rušit ostatní uživatele.

Mohou poslouchat i na pokojích – musí být však splněna podmínka: nemohu omezovat svým chováním svobodu spolubydlícího. (lze použít například bezdrátová sluchátka)

 

XII.

Poštovní zásilky

Obyčejné poštovní zásilky pro klienty jsou doručovány každý pracovní den a předává jim je sociální pracovnice, příp. pověřená pracovnice. Balíky, doporučené dopisy jsou předávány poštovní doručovatelkou k rukám adresáta. 

V případě, že klient není schopen podpisu, potvrdí převzetí doporučené zásilky a peněžní hotovosti sociální pracovnice a svědek.

Klient má možnost odeslat poštu prostřednictvím sociálních pracovnic.

XIII.

Odpovědnost za škody

Pokud klientovi vznikne škoda v souvislosti s jeho pobytem v Domově, ohlásí tuto skutečnost vedoucí příslušného úseku, která informuje o vzniku škody vedení Domova. Ohlášení vzniklé škody může učinit stejným způsobem i rodinný příslušník klienta služby.

Klient odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil na majetku Domova nebo jiné organizace, na majetku a zdraví obyvatel, zaměstnanců Domova, případně jiných osob v rámci své způsobilosti. 

 

Za škodu jím způsobenou odpovídá v rámci své způsobilosti klient Domovu v rozsahu, který stanoví občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu ze svých finančních prostředků. Splátka škody může být rozhodnutím ředitele Domova rozložena na splátky na delší období. Způsobí-li škodu zaviněně více klientů, odpovídají za ni klienti podle své účasti. O míře zavinění rozhoduje ředitel Domova na základě šetření.

 

Klient je povinen dle svých mentálních dispozic upozornit zaměstnance nebo vedení Domova na škodu, která vzniká, vznikla nebo by mohla vzniknout Domovu, jeho klientům, zaměstnancům nebo jiným osobám. XIV.

Podněty a stížnosti 

Podněty a stížnosti na kvalitu nebo rozsah poskytovaných služeb může uplatnit kterýkoliv klient Domova nebo jeho rodinný příslušník. Stížnost lze podat ústně nebo písemně prostřednictvím všech zaměstnanců domova. Vedoucí provozu řeší stížnosti v rámci své pravomoci. O stížnostech přesahujících její pravomoc, informuje ředitele Domova. Všechny písemné stížnosti jsou evidovány vedoucí provozu Domova, příp. ředitelem včetně způsobu jejich vyřízení.

Stížnost lze podat rovněž anonymně do speciální schránky domova umístěné u vchodu do domova. 

Způsob řešení stížností podaných písemnou formou je vždy stěžovateli oznámen písemně. 

Stížnost je zpravidla vyřízena do 30 kalendářních dnů – resp. do této doby musí být stěžovatel zpraven o výsledku řešení jeho stížnosti. O řešení je stěžovatel zpraven kompetentními pracovníky (vedoucí provozu Domova, ředitel). 

Vedoucí pracovníci pravidelně informují klienty o možnostech a způsobech podávání  podnětů a stížností. Pověření jsou povinni zajistit zprostředkování podávání podnětů a stížností.V.

Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnosti vypovězení Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

 

Klient, jeho zákonný zástupce a opatrovník jsou seznámeni s Domácím řádem Domova  před podpisem Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Klient pak podpisem stvrzuje, že porušování Domácího řádu může být důvodem k výpovědi Smlouvy  o poskytnutí služby  sociální péče. Klient je povinen dodržovat Domácí řád Domova.

 

Porušuje-li klient zvlášť závažným způsobem pořádek, základní pravidla slušného chování a občanského soužití, zejména pro svou opilost nebo jiné důvody, jsou službu konající zaměstnanci oprávněni učinit taková opatření, která narušiteli zamezí jejich chování: povolena jsou opatření omezující pohyb obyvatel v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., v případě ohrožení života a zdraví osob je nutno použít přiměřená opatření, přivolat policii ČR a zamezit útočníkovi v jeho počínání, pokud zamezení nebude znamenat ohrožení života a zdraví osob, které jsou ve sporu aktivní ve věci zklidnění narušitele.

O narušování pořádku v Domově, pravidel slušného chování a porušování principů osobní svobody, sepíše službu konající personál hlášení, které podepíše spolu s příslušnými svědky události.

 

Pokud klient opakovaně porušuje závažným způsobem dobré soužití obyvatele Domova, je dán důvod k ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb v Domově.

 

V konkrétních případech je možno postupovat podle Standardu č. 14 „Nouzové a havarijní stavy“.

 

Ukončení pobytu klienta v Domově se děje:

 1. A) písemným oznámením klienta
 2. B) rozhodnutím zřizovatele o přemístění klienta na jeho žádost
 3. C) vinou hrubého porušování pořádku a to jen po opakovaném napomenutí
 4. D) úmrtím klienta
 5. E) ukončením platnosti smlouvy o poskytování sociálních služeb 

 

Vypovězení Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ze strany Domova, z důvodů   následného hrubého opakovaného porušování Domácího řádu, musí obsahovat výčet konkrétních následných  porušení a přehled opatření zvýšené individuální výchovné péče a podpory uživateli služby,  za kterých nebylo docíleno nápravy.

Při vypovězení Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče a ukončení pobytu v Domově je postupováno v souladu se Smlouvou a  obecně závaznými platnými předpisy.

Porušení Domácího řádu bude nejdříve řešeno s klientem, případně s jeho zákonným zástupcem. Bude písemně upozorněn, že porušuje Domácí řád a další porušování může vést až k ukončení poskytování služeb ze strany Domova.  

 

Za hrubé porušování pořádku uživatelem Domova je považováno:

 • Úmyslné nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby po dobu delší než 1 měsíc. 
 • Opakované kouření na pokoji.
 • Opakované úmyslné rušení nočního klidu nebo rušení nočního klidu v opilosti.
 • Diskriminační chování z hlediska rasové, národnostní, etnické, náboženské a osobnostní (např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, zdravotní stav) odlišnost vůči jiným klientům, zaměstnancům či návštěvníkům Domova.
 • Opakované agresivní verbální napadání jiných klientů, zaměstnanců či návštěvníků Domova, pokud není způsobeno akutní změnou jeho zdravotního stavu.  
 • Agresivní fyzické napadení klientů, zaměstnanců či návštěvníků Domova, pokud není způsobeno akutní změnou jeho zdravotního stavu. 
 • Vpuštění cizí osoby do objektu Domova za účelem jejího přespání zde. 
 • Opakované nevhodné chování návštěvy klienta narušující soukromí ostatních uživatelů a klid a pořádek v Domově nebo jiné jejich jednání popsané.
 • Spáchání přestupku nebo trestného činu v Domově nebo v souvislosti s pobytem v Domově.

XVI.

Úhrada pobytu 

Klienti mající osobní účet platí bezhotovostním převodem. Ostatní klienti, jimž je důchod doručen poštovní složenkou zaplatí pobyt do pokladny Domova nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce, nebo dle výplatního termínu důchodu. Písemnou dohodou lze povolit vložení důchodu klienta do jeho depozitního účtu a z tohoto účtu stanovenou částku vyplatit do pokladny.

Na začátku pobytu také lze dojednat zasílání důchodu na účet domova. 

Případné přeplatky za dny strávené mimo Domov, jsou vypláceny v hotovosti, nebo převodem na účet klienta. 

  

XVII.

Závěrečná ustanovení

 

Tento Domácí řád je účinný  dnem 1. 1. 2022  

 

S tímto Domácím řádem musí být prokazatelně a srozumitelně seznámeni všichni zaměstnanci. 

Klienti musí být s tímto Domácím řádem seznámeni ještě před uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče a následně průběžně  a opakovaně v rámci poskytování individuální výchovné podpory v Domově.

 

Domácí řád pozbývá pro klienta účinnosti dnem pozbytí platnosti Smlouvy.

Veškeré dodatky k tomuto “Domácímu řádu” musí mít písemný charakter a musí být vzestupně číslovány podle data přijetí.

Zpracoval :  kolektiv pracovníků DomovaSchválila: Mgr. Hana Německá, ředitelka 

Křtiny 1.1.2022